Autorzy w domenie publicznej od 2016 r.

W domenie publicznej 1 stycznia każdego roku pojawiają się kolejni autorzy. Są to twórcy, którzy zmarli 70 lat
 wcześniej i w związku z tym ich dzieła przestają być chronione prawem. Oznacza to, że stają się "własnością
publiczną" i każdy może z nich korzystać w dowolny sposób, ograniczony jedynie zapisami licencji Creative
Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

LISTA AUTORÓW, KTÓRZY WESZLI DO DOMENY PUBLICZNEJ W ROKU 2016

Co to jest domena publiczna?
Domenę publiczną możemy rozumieć jako dobro wspólne całego społeczeństwa, a nawet całej ludzkości. Składają się na nią takie  zasoby wspólne, 
jak: dziedzictwo kulturowe, wspólny język, wspólna wiedza i wymieniane informacje czy środowisko naturalne i krajobraz. Dobra wspólne
charakteryzują się tym, że ich wykorzystanie ma w jakimś stopniu nierywalistyczny charakter (dobra nie upływa wraz z konsumpcją). Na początku 2010 roku
europejskie konsorcjum ?Communia? (zajmujące się zagadnieniami dotyczącymi ?cyfrowej domeny publicznej?) opublikowało "Manifest domeny publicznej", 
który stwierdza, że: Domena publiczna leży u podstaw naszej świadomości, wyrażonej przez wspólnotę wiedzy i kultury. Jest surowcem, dzięki któremu
tworzymy nową wiedzę i dzieła kultury. Zdrowa i prosperująca domena publiczna jest niezbędna dla zapewnienia społecznego i ekonomicznego dobrobytu
naszych społeczeństw. Domena publiczna to także pojęcie prawne obecne w Konwencji Berneńskiej. W świetle prawa autorskiego jest rozumiana
jako narzędzie gwarantowania dostępu do nauki, edukacji i kultury. Daje wszystkim obywatelom nieograniczone prawo do dzieł, których wykorzystanie
nie podlega restrykcjom i ograniczeniom, ponieważ prawa majątkowe do twórczości wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa
autorskiego. Domena publiczna definiowana jest jako abstrakcyjny zbiór utworów, które nie są kontrolowane, zabezpieczone czy zawłaszczone przez
kogoś na mocy systemu monopolu prawnoautorskiego. Określenie to ma wskazywać, że utwory są ?własnością publiczną?, dostępne dla każdego z nas,
do wykorzystania w dowolnym celu.


(Co to jest domena publiczna?) - źródło: http://domenapubliczna.org

CCO ile nie jest to stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie http://domenapubliczna.org posiada Koalicja Otwartej Edukacji,
a treści są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Koalicji oraz autorów poszczególnych treści.