Czasopisma polskie (kwartalniki)

Pokaż: 
1   Link   PODKOWIAŃSKI MAGAZYN KULTURALNY
„Podkowiański Magazyn Kulturalny” ukazuje się od kwietnia 1993 r. Traktuje o literaturze, sztuce, muzyce, teatrze i ogólnych zagadnieniach kultury. Zamieszcza opowiadania, eseje, wywiady, poezję polską i obcą, recenzje książek i wydarzeń artystycznych, a także reprodukcje dzieł sztuki. Ważne miejsce zajmują w nim podkowiana (archiwalia, biografie, wspomnienia).
131
2   Link   2+3D
2+3D to kwartalnik projektowy poświęcony grafice użytkowej i wzornictwu przemysłowemu. Istniejemy na rynku od 2001 roku.
610
3   Link   AKCENT
Czasopismo poświęcone literaturze pięknej, sztukom plastycznym i naukom humanistycznym Analizuje procesy kulturowe, jakie zachodzą na pograniczu narodowości. Był nazywany "domem najwybitniejszych śpiewających poetów".
179
4   Link   AQQ
Magazyn Komiksów
106
5   Link   ARCHE

"Arche" powstało, jako cza sopismo poświecone twórczości, kulturze i krytyce artystycznej oraz architektonicznej. Było pismem czarno-białym w formacie A3. Pierwszy numer ukazał się w 1988 roku jako wydawnictwo jednorazowe, gdy? ówczesny Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji| i Widowisk (cenzura) nie wydał zgody na publikowanie czasopisma. "Arche" ukazywało się ciągle acz nieregularnie od 1990 roku od momentu zniesienia cenzury do 2000 roku. "Arche" było pismem wychodzącym od czasu do czasu, trzy, cztery lub dwa razy do roku. Tematyka obejmowała wszystkie dyscypliny artystyczne: malarstwo, grafikę, rysunek, fotografię, instalacje, teatr, operę, film, rzeźbę, architekturę, wydobywając dawne i aktualne związki pomiędzy nimi. "Arche" zwracało szczególną uwagę na formułowanie nowych propozycji artystycznych. Wznawiamy "Arche" w tym samym formacie, również jako pismo czarno-białe. Tematyka pozostaje ta sama, lecz rozszerza się. Akcentujemy pojęcia i zjawiska genius loci, kultury przestrzeni, twórczości.
112
6   Link   ARCHIPELAG
Archipelag WYSPY DOBREJ LITERATURY jest internetowym magazynem bukinistycznym, który powstał z miłości do książek.
84
7   Link   ARCHIVOLTA
ARCHIVOLTA jest kwartalnikiem ogólnopolskim dotyczącym teorii i praktyki architektury, technologii cyfrowych w projektowaniu i budowaniu, nowych materiałów oraz wzornictwa. Istnieje na rynku wydawniczym od 1999 roku i skierowana jest do architektów.
138
8   Link   ARTLUK
Chcemy pokazać różnorodność spojrzenia na wypowiedź artystyczną. Nie chcemy zamykać się w getcie jednej opcji posługującej się "jedynie słusznym" językiem interpretacji. Właśnie wielość języków, spostrzeganie sztuki z różnych pozycji i kątów spojrzenia może pomóc odbiorcy w zrozumieniu tej pięknej dziedziny ludzkiej aktywności jaką jest twórczość artystyczna. Dlatego zapraszamy Was, Drodzy Czytelnicy, do wspólnego z nami obcowania ze sztuką współczesną w naszym piśmie "artluk".
Prezes ZPAP Jerzy J. Biernat
112
9   Link   AUTOPORTRET
Pismo o dobrej przestrzeni - Nasze czasopismo proponuje refleksję nad kondycją przestrzeni, w jakiej funkcjonujemy. Jesteśmy przekonani o tym, że otoczenie wywiera wpływ na człowieka, a człowiek wpływa na swoje otoczenie. Przyglądanie się tej relacji pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy o nas samych, stąd nazwa „Autoportret”, ale może się stać impulsem do zmiany na lepsze przestrzeni, w której żyjemy.
145
10   Link   BARBAKAN
Kwartalnik wydawany przez Stołeczny Oddział PTTK im. A. Janowskiego
w Warszawie, wznowiony po kilkuletniej przerwie. Periodyk zachował ISSN oraz ogólną koncepcję wcześniejszego tytułu. Nakład 1000 egzemplarzy. Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
80
11   Link   BARBARZYŃCA
Pismo antropologiczne „Barbarzyńca” powstaje w Krakowie w środowisku studentów, magistrów i doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ od roku 1999. Jego wydawcą jest krakowskie Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury”.
389
12   Link   BIULETYN INFORMACYJNY KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI
Magazyn naukowy poświęcony konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Kwartalnik wydawany od 1989 roku. Ukazało się 79 wydań Biuletynu, w których opublikowano ponad 600 artykułów autorów polskich i zagranicznych. Wydawnictwo dwujęzyczne o zasięgu międzynarodowym. Pismo naukowe na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism punktowanych dla oceny parametrycznej. Abstrakty publikowanych artykułów cytowane są w międzynarodowych bazach danych bibliograficznych.
92
13   Link   BLIZA
Pierw­szy w hi­sto­rii ma­ga­zyn ar­ty­stycz­ny wy­da­wa­ny w Gdy­ni. Me­ce­na­sem jest Mia­sto Gdy­nia. Pi­smo uka­zu­je się od li­sto­pa­da 2009 r. Na­zwa "Bli­za" z ję­zy­ka ka­szub­skie­go ozna­cza la­tar­nię mor­ską. Opra­co­wa­nie gra­ficz­ne na­wią­zu­je do tra­dy­cji mo­der­ni­stycz­nych Gdy­ni. "Bli­za" sta­ra się łą­czyć wy­so­ki, ogól­no­pol­ski po­ziom kul­tu­ral­ny z uka­zy­wa­niem waż­nych lo­kal­nych — gdyń­skich — zda­rzeń i oso­bo­wo­ści. Jako ma­ga­zyn ar­ty­stycz­ny pre­zen­tu­je zja­wi­ska z róż­nych dzie­dzin sztuk: pla­stycz­nych, mu­zycz­nych, te­atral­nych, fil­mo­wych, li­te­ra­tu­ry, ar­chi­tek­tu­ry. In­te­re­su­je się tak­że oby­cza­jo­wo­ścią i se­mio­ty­ką rze­czy­wi­sto­ści.
173
14   Link   BORUSSIA
Czasopismo Stowarzyszenia Wspólnoty Kulturowej "Borussia". Stowarzyszenie powstało w 1990 roku w Olsztynie. Działa na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
94
15   Link   CEGŁA
Magazyn Materiałów Literackich
186
16   Link   DIAMETROS
Internetowe Czasopismo Filozoficzne - Uruchomione jesienią 2004 r. i ukazujące się w rytmie kwartalnym ICF Diametros (ISSN 1733-5566) stanowi najstarszą część naszego serwisu. Obecnie Szanowni Czytelnicy mają do dyspozycji Numer bieżący oraz Numery wcześniejsze.
86
17   Link   EXIT
Zakres tematyczny zainteresowań EXIT jest bardzo obszerny; sięga najnowszych zjawisk i wydarzeń z zakresu filmu eksperymentalnego, fotografii, nowych środów przekazu elektronicznego, a nade wszystko szeroko pojmowanych sztuk wizualnych.
59
18   Link   FA-ART
Kwartalnik Literacki
104
19   Link   FABRYKA SILESIA
"Fabryka Silesia" jest to kwartalnik kulturalny, wydawany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach od 2012 roku.
Nasz kwartalnik poświęcony jest zagadnieniom szeroko pojmowanej kultury i humanistyki na Górnym Śląsku, a szczególnie refleksji nad jej stanem, tożsamością i dokonującymi się zmianami. Jego zadaniem jest rozpoznawanie i pogłębiona analiza fenomenu kulturowego regionu. Jego formuła łączyła formy analityczne z eseistyką i publicystyką.
Kwartalnik ma charakter monograficzny
91
20   Link   FANTASTYKA
Nowa Fantastyka
Nowa Fantastyka+Wydanie Specjalne
Wydanie Specjalne
151
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 3