Authorization 1615925163, Biblioteka podkowiańska

Załącznik Nr 1 do Aneksu do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

Załącznik Nr 1
do Aneksu do Regulaminu Udostępniania Zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej
wprowadzonego Zarządzeniem
Dyrektora Nr 3/2021 z dnia 3.03.2021 r.

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………..
Nr karty bibliotecznej ………………………………………………………………………

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam Panią/Pana ……………………………………………………..… do korzystania z mojego konta czytelnika w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej:
a) w okresie od …………………… do ……………………*
b) bezterminowo*
Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za zbiory wypożyczone w moim imieniu.

………………………………………………………….                                                                                                                                     ………………………………………………………….
Podpis czytelnika                                                                                                                                                                             Podpis osoby upoważnianej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji upoważnienia do wypożyczania zbiorów bibliotecznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Poli Gojawiczyńskiej, z siedzibą przy ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna.

………………………………                                                                                                                                                                       ………………………………………………………….
Data                                                                                                                                                                                                   Podpis osoby upoważnianej

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej, z siedzibą przy ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 571 271 770, dyrektor@mbp-podkowalesna.pl
Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować iod@mbp-podkowalesna.pl
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do wypożyczania zbiorów bibliotecznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom zapewniającym poprawne działanie systemu bibliotecznego.
Dane będą przetwarzane przez okres zgodny z nadanym upoważnieniem lub do czasu wycofania zgody.
Ma Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie i zgodnie z art. 15-22 RODO.
Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl)
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej.
________________
* wypełnić i/lub niepotrzebne skreślić

Skip to content