Payment 1615926568, Biblioteka podkowiańska

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

Załącznik Nr 4

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej
wprowadzonego Zarządzeniem
Dyrektora Nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r.

 

 

Prosimy o uregulowanie należności za przetrzymanie/zagubienie/zniszczenie materiałów bibliotecznych
lub usługi wskazane w Regulaminie (zgodnie z cennikiem) – przelewem na rachunek:
Dane właściciela rachunku:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej
ul. Błońska 50
05-807 Podkowa Leśna
nr rachunku bankowego:
43 1600 1417 0003 1201 1474 1040
Tytuł przelewu:
nr karty czytelnika ……………*
za przetrzymanie / zagubienie / zniszczenie
nr inwent. …………………………………* *
lub rodzaj materiału…………………………………………………………………………………………* *
lub usługę …………….………………………………………………………………………………………* *
kwota: …………… *zł
* wypełnia Bibliotekarz
* * niepotrzebne skreślić
________________
* niepotrzebne skreślić

Skip to content