Delivery 1615928107, Biblioteka podkowiańska

Załącznik Nr 6 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów…

Załącznik Nr 6

do Regulaminu Udostępniania Zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej
wprowadzonego Zarządzeniem
Dyrektora Nr 1/2019 z dnia 2.01.2019 r.

Zasady korzystania z Książki na telefon

I. PRAWO KORZYSTANIA
1. Biblioteka podkowiańska umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów poprzez wypożyczanie Książka
na telefon.
2. Wypożyczenia realizowane są w miarę możliwości technicznych, organizacyjnych i osobowych Biblioteki
podkowiańskiej.
3. Z wypożyczeń Książka na telefon mogą korzystać Czytelnicy, którzy z przyczyn obiektywnych nie są
w stanie samodzielnie dotrzeć do Biblioteki podkowiańskiej.
4. Realizacja wypożyczeń Książka na telefon jest bezpłatna.
5. Materiały biblioteczne można zamawiać telefonicznie w godzinach otwarcia Biblioteki podkowiańskiej lub
mailowo 24/7, których realizacja nastąpi w aktualnie obowiązujących dniach i godzinach otwarcia
Biblioteki podkowiańskiej.
6. Dostarczanie materiałów bibliotecznych wykonywane będzie po wcześniejszym umówieniu się
na konkretną godzinę w aktualnie obowiązujących dniach i godzinach otwarcia Biblioteki
podkowiańskiej.
7. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki podkowiańskiej osoby, która nie może dotrzeć do Biblioteki
podkowiańskiej z powodów jak w punkcie 3 Załącznika Nr 6 do niniejszego Regulaminu. Osoba taka
powinna skontaktować się z Biblioteką podkowiańską i umówić termin przybycia Bibliotekarza,
a następnie wypełnić kartę zobowiązań dostarczoną przez Bibliotekarza, jeśli po dokonaniu zapisu
do Biblioteki podkowiańskiej złoży zamówienie na materiały biblioteczne, przy kolejnej wizycie
Bibliotekarz dostarczy kartę Czytelnika wraz z zamówionymi materiałami bibliotecznymi.
8. Przy zapisie przyszły Czytelnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz dopełnić
formalności zawarte w §5 niniejszego Regulaminu.
9. Z wypożyczeń Książka na telefon nie mogą korzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba
zakaźna.

II. WYPOŻYCZANIE
1. Wypożyczeń można dokonać się wyłącznie po okazaniu karty Czytelnika lub dokumentu ze zdjęciem.
2. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć:
a) 20 egzemplarzy książek,
b) 10 egzemplarzy audiobooków,
c) 10 egzemplarzy czasopism.
3. Wypożyczeniom w ramach Książki na telefon nie podlegają książki z wskazane w §19. niniejszego
Regulaminu.
4. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni, z możliwością dokonania prolongaty. Prośba
o prolongatę powinna być zgłaszana telefonicznie lub e-mailowo najpóźniej w dniu upływu terminu
zwrotu książek.
5. W przypadku niedotrzymania terminów wypożyczenia stosowane są zapisy §25 niniejszego Regulaminu.
6. Książkę lub audiobooka można prolongować na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
7. Nie można prolongować materiałów bibliotecznych zarezerwowanych przez innych Czytelników.
8. Czytelnik Biblioteki podkowiańskiej ma prawo do rezerwacji materiałów bibliotecznych (aktualnie
wypożyczonych przez innych Czytelników) oraz zamawiania materiałów bibliotecznych (aktualnie
dostępnych).
9. Do Czytelnika jest wysyłana informacja o oczekującym na niego materiale bibliotecznym na adres e-mail
wskazany w karcie zobowiązań. W innym przypadku Czytelnik rezerwujący materiały biblioteczne
zostanie poinformowany o dostępności materiału bibliotecznego telefonicznie.
10. Bibliotekarz na prośbę Czytelnika udziela informacji o poszukiwanych przez Czytelnika materiałach
bibliotecznych, pomaga też w doborze literatury.

Skip to content