Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Stron:

Dostępność cyfrowa

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Niektóre dokumenty są w formie uniemożliwiającej odczyt znajdującego się w nich tekstu.
 2. Strona nie posiada mapy serwisu.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej dąży do zapewnienia dostępności strony internetowej. Przyczyny wyłączeń są związane odpowiednio z faktem, że treści zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej dąży do zapewniania w takim wypadku racjonalnych usprawnień lub alternatywnego dostępu.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest

Dorota Skotnicka,

adres poczty elektronicznej

dyrektor@mbp-podkowalesna.pl

. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

+48 571 271 770.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skarga na brak dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby: ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna
Przystanek komunikacji miejskiej: WKD Podkowa Leśna Główna
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Błońskiej.

1. Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Wejście główne widoczne jest na tle fasady budynku.
 • Wejście główne jest oświetlone.
 • Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek do drzwi.
 • Przy drzwiach wejściowych znajduje się próg i stopnie.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Szerokość korytarzy uniemożliwiają poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • Na każdym piętrze jest toaleta
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Budynek nie posiada wind.
 • Schody w budynku są proste, o równej wysokości.
 • Powierzchnie schodów uniemożliwia potykanie się.
 • Schody posiadają poręcze.
 • Budynek nie ma dostępu dla osób na wózkach.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • Pomieszczenia są oznaczone w sposób zgodny z ERP
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na każdym piętrze jest toaleta
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Na każdym piętrze jest miejsce do wypoczynku
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Możliwa jest komunikacja z wykorzystaniem osoby trzeciej towarzyszącej podczas wizyty
 • Możliwe jest skorzystanie z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w sposób alternatywny – książka na telefon, pracownicy biblioteki dojeżdżają do czytelnika w ustalone miejsce.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Brak miejsc parkingowych.
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • W Bibliotece zatrudniono osobę posiadającą umiejętność porozumiewania się w języku migowym. Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej za pośrednictwem strony internetowej migam.org umożliwia połączenie się z tłumaczem języka migowego.
 • Raport_dostepnosci
Skip to content